12 iulie 2024

Hotărâre nr. 753 din 2005

Hotarare nr. 753 din 2005 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 384/2005  privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Tineret,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. – (1) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se organizeaza si functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica în subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret.
(2) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, preiau personalul, activitatea, patrimoniul si bugetul agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar si ale compartimentelor de tineret existente în judete, respectiv în municipiul Bucuresti.

Art. 2. – Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au ca obiect principal de activitate organizarea si desfasurarea actiunilor de si pentru tineret, a actiunilor culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de agrement pentru copii si tineri, cu precadere în centrele de agrement pentru tineri si copii.

Art. 3. – Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale:
a) aplica Programul de guvernare, strategia si programele Autoritatii Nationale pentru Tineret, în domeniu, la nivel local; b ) elaboreaza pe baza metodologiei, a programelor în domeniu si a consultarii cu institutiile si autoritatile locale, serviciile publice deconcentrate, structurile de si pentru tineret, precum si cu alte persoane fizice si juridice cu atributii si preocupari în domeniu, calendarul anual de actiuni de tineret proprii si în parteneriat si îl supun aprobarii conducerii Autoritatii Nationale pentru Tineret;
c) elaboreaza documentatia aferenta actiunilor de tineret;
d) colaboreaza, coopereaza si dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;
e) ofera informatii si acorda consultanta în domeniu;
f) organizeaza, participa, monitorizeaza si evalueaza actiunile în domeniu;
g) colaboreaza cu directiile de specialitate din aparatul propriu si cu institutiile din subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret în vederea îndeplinirii atributiilor în domeniu;
h) organizeaza baza de date si elaboreaza analize, sinteze si rapoarte în domeniu;
i) organizeaza activitati în centrele de agrement pentru tineret, structuri fara personalitate juridica în subordinea directiilor;
j) initiaza si organizeaza cercuri artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creatie;
k) utilizeaza centrele de agrement pentru tineret în scopul desfasurarii de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineret;
l) organizeaza tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educatia nonformala pentru copii si tineri;
m) organizeaza, cu aprobarea Autoritatii Nationale pentru Tineret, programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precadere pentru cei defavorizati.

Art. 4. – Activitatile specifice directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabilesc în regulamentul de organizare si functionare al acestora, aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.

Art. 5. – (1) Conducerea directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este asigurata de un director numit prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret pe baza de concurs.
(2) În exercitarea atributiilor, directorul emite decizii.
(3) Directorul este ordonator tertiar de credite.
(4) Directorul poate delega atributiile sale unei persoane competente din cadrul institutiei, în conditiile legii, în cazul în care se afla în imposibilitatea de a le exercita.
(5) Directorul angajeaza si reprezinta institutia în raporturile sale cu terte persoane fizice si juridice.
(6) Directorul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.

Art. 6. – (1) Repartizarea numarului de posturi pentru unitatile din subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret se face prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret, în limita numarului de posturi aprobat.
(2) Statele de functii si structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.
(3) Încadrarea si salarizarea personalului directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se fac în conformitate cu prevederile legale.

Art. 7. – (1) Finantarea directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se asigura din venituri proprii, dobândite în conditiile legii si din subventii de la bugetul de stat.
(2) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot finanta programe de tineret din bugetul propriu si derula programe de tineret finantate din bugetul Autoritatii Nationale pentru Tineret.
(3) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot procura si detine mijloace proprii de transport de persoane, alimente si materiale, cu încadrarea în numarul si consumul normat potrivit prevederilor legale.

Art. 8. – (1) Veniturile proprii realizate de directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot proveni din:
a) contributia beneficiarilor, parintilor, întretinatorilor legali sau a institutiilor de ocrotire pentru prescolari, elevi si tineri în beneficiul carora se organizeaza activitati specifice de tabere si tineret;
b) contributii de la persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, donatii, sponsorizari;
c) veniturile obtinute din gospodarii-anexe, realizarea si difuzarea de materiale, închirieri ocazionale ale spatiilor, terenurilor, mijloacelor de transport disponibile, asocierea în participatiune, colaborari cu terti, alte prestari de servicii specifice;
d) venituri obtinute din cazarea tinerilor si sportivilor în locatiile proprii;
e) excursii interne si externe.
(2) Criteriile privind stabilirea costului mediu orientativ pentru tabere, excursii si expeditii scolare si pentru celelalte activitati prevazute la art. 3 sunt cuprinse în anexa nr. 1.
(3) Modul de suportare a cheltuielilor pentru copiii si tinerii participanti la tabere, excursii si expeditii scolare si la celelalte activitati prevazute la art. 3 sunt cuprinse în anexa nr. 2.
(4) Personalul însotitor si sanitar necesar pentru tabere, excursii si expeditii se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Tineret si de directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 3.
(5) Drepturile cadrelor didactice, ale însotitorilor, ale personalului medico-sanitar si ale personalului angajat permanent, temporar sau detasat în tabere, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement sunt prevazute în anexa nr. 4.

Art. 9. – Predarea-preluarea activului si pasivului fostelor agentii teritoriale ale taberelor si turismului scolar si compartimentelor de tineret se face pe baza de protocol, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 10. – Ministerul Finantelor Publice este abilitat, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru, sa introduca modificarile corespunzatoare în bugetul aprobat acestei institutii pe anul 2005.

Art. 11. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret,
Károly Borbély

Ministrul educatiei si cercetarii,
Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,
Ionel Popescu

Bucuresti, 14 iulie 2005.
Nr. 753.

ANEXA Nr. 1 

CRITERIILE privind stabilirea costului mediu orientativ pentru tabere, excursii si expeditii scolare si pentru celelalte activitati prevazute la art. 3 din hotarâre 

Cheltuielile privind hrana copiilor si tinerilor
Cheltuielile pentru hrana personalului însotitor si a celui sanitar, care îsi desfasoara activitatea în centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement
Cheltuielile aferente personalului angajat temporar în centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement
Cheltuielile legate de aprovizionare, întretinere si functionare: materiale de întretinere si curatenie, substante dezinfectante, materiale sanitare si instrumentar pentru cabinetele medicale din incinta centrelor de vacanta, apacanal, combustibil, energie electrica, spalat lenjerie, cazarmament, transport, materiale pentru activitatile tehnico-stiintifice, cultural-artistice, sportive, turistice, de educatie si de agrement
Cheltuielile pentru transportul dus-întors al copiilor si tinerilor, respectiv al personalului însotitor, de la domiciliu la centrul de vacanta
Cheltuielile privind plata chiriilor pentru sali, a membrilor juriilor, cele pentru rechizite, materiale consumabile si publicitare, precum si cheltuielile de publicitate pentru tabere si pentru alte activitati si manifestari mentionate la art. 3 din hotarâre
Cheltuielile de transport intern si international dusîntors pentru copiii participanti la tabere interne si internationale sau la alte manifestari, precum si contravaloarea costurilor vizitelor la muzee, al participarii la excursii si la alte activitati care se desfasoara în perioada respectiva
Costurile se stabilesc de catre Directia de programe recreative si divertisment pentru tineret si se aproba de catre ordonatorul secundar de credite
Cheltuielile privind asigurarea pentru accidente, risc si deces pentru deplasari interne si internationale
Cheltuieli servicii suplimentare (telefon, fax, consumabile).

ANEXA Nr. 2 

MODUL de suportare a cheltuielilor pentru copiii si tinerii participanti la tabere, excursii si expeditii scolare si la celelalte activitati prevazute la art. 3 din hotarâre 

Parintii sau sustinatorii legali ai elevilor suporta integral costul taberei, al excursiei sau al expeditiei.
Pot fi scutiti de la plata cheltuielilor, o singura data într-un an scolar, copiii participanti la activitatile prevazute la art. 3 din hotarâre, organizate prin directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, proveniti din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie este de pâna la 50% din salariul minim brut pe economie, beneficiari de burse sociale, cei orfani, care nu sunt încredintati spre crestere si educare prin hotarâre judecatoreasca.
Drepturile prevazute la pct. 2 se acorda în ordinea crescatoare a veniturilor, având prioritate elevii din învatamântul de stat, curs de zi, care frecventeaza scoala potrivit regulamentului scolar si cu rezultate bune si foarte bune la învatatura.
Din alocatiile bugetare se pot suporta:
a) costul integral pentru categoriile prevazute la pct. 2;
b) costul integral pentru elevii (echipele) clasati (clasate) pe locurile I-III la faza nationala a olimpiadelor scolare, pe discipline de învatamânt si meserii, la competitii sportive sau la diferite manifestari nationale si internationale;
c) costul integral pentru formatiile artistice care prezinta si sustin programe în tabere, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement;
d) costul integral, pe durata unei serii, pentru copiii personalului însotitor si cei ai cadrelor medicale, care conduc grupurile de prescolari si de elevi sau care îsi desfasoara activitatea în centre de vacanta, precum si pentru cei ai personalului administrativ-gospodaresc angajat permanent în aceste centre de vacanta. Cheltuielile de transport se suporta de catre beneficiar;
e) taxa de viza, de participare, cazare, masa si costul transportului international pentru copiii, tinerii si însotitorii acestora, participanti cu acordul ordonatorului de credite la tabere, excursii, schimburi scolare, manifestari, competitii si concursuri pe discipline de învatamânt, stiintifice, tehnicoaplicative, cultural-artistice si sportive turistice care se desfasoara peste hotare.

ANEXA Nr. 3

PERSONALUL ÎNSOTITOR SI SANITAR necesar pentru tabere, excursii si expeditii, care se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Tineret si directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
Centrele de vacanta vor fi asigurate cu personal însotitor si sanitar astfel:
a) la fiecare grupa de prescolari formata din câte 15-20 de copii – doua educatoare si câte o supraveghetoare de noapte; b) la fiecare tabara – un cadru sanitar mediu. Taberele cu un efectiv mai mare de 100 de prescolari vor fi asigurate cu câte înca un cadru sanitar mediu la fiecare 100 de copii;
c) la taberele cu peste 100 de prescolari – un medic, numarul medicilor crescând la fiecare 300 de copii;
d) la taberele cu efectiv mai mic de 100 de prescolari asistenta medicala se asigura de catre medicul desemnat de catre D.S.P. (directia de sanatate publica);
e) la taberele cu efective mici, grupate pe o raza de 2,5 km, care totalizeaza 200 de prescolari – un medic pentru toate aceste unitati, cu exceptia centrelor de vacanta izolate.
NOTA: 
Medicul si personalul mediu sanitar pot fi angajati pe baza unui contract de munca pe timp partial sau detasati din reteaua sanitara, în baza protocoalelor încheiate cu directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
Centrele de vacanta pentru elevi vor fi asigurate cu personal însotitor si personal sanitar astfel:
a) la fiecare 10 elevi – un însotitor;
b) la fiecare centru de vacanta – câte un animator si un profesor de educatie fizica. Centrele de vacanta cu efective mai mari de copii si tineri se vor încadra cu câte înca un animator la fiecare 200 de elevi si un profesor de educatie fizica la fiecare 100 de elevi în plus;
c) în taberele de pregatire sportiva – un profesor de educatie fizica la un grup de minimum 12 elevi;
d) pâna la 300 de elevi – un cadru sanitar mediu, numarul cadrelor sanitare medii crescând la fiecare 300 de elevi în plus;
e) la centrele de vacanta izolate, cu efectiv mai mic de 100 de elevi – un cadru sanitar mediu;
f) pentru centrele de vacanta cu efectiv mai mic de 400 de elevi asistenta medicala se asigura prin D.S.P. pe teritoriul careia functioneaza centrul de vacanta;
g) la centrele de vacanta cu efective mici, grupate pe o raza de 2,5 km si care totalizeaza 300 de elevi – un medic pentru asistenta medicala a tuturor acestor unitati;
h) la taberele de pregatire sportiva – un medic pentru fiecare centru de vacanta si personal sanitar în proportie de 1 la 100 de elevi;
i) pentru taberele de elevi organizate numai cu copii din centrele de plasament (foste case de copii) si cu elevii din învatamântul special – un medic si un cadru mediu sanitar încadrat în aceste institutii.

Excursiile vor fi asigurate cu personal însotitor si sanitar astfel:
a) la 10 elevi – câte un însotitor;
b) la 100-200 de elevi – un cadru sanitar mediu; în excursiile cu peste 200 de elevi – câte un cadru sanitar mediu la fiecare 200 de elevi.
Grupurile compuse din mai putin de 100 de elevi vor fi dotate cu truse de prim ajutor.
Expeditii si drumetii:
a) expeditiile vor fi însotite de un însotitor la minimum 10 elevi;
b) drumetiile se organizeaza, de regula, pe grupe de prescolari sau de elevi si sunt conduse de educatoare, învatatorul, animatorul ori profesorul care lucreaza cu grupa sau cu clasa respectiva, de salvamar ori salvamontist;
c) grupurile vor fi conduse de salvamar, ghid montan sau animator specializat si trebuie sa fie dotate cu truse de prim ajutor.
Pentru celelalte activitati prevazute la art. 3 din hotarâre, numarul însotitorilor se stabileste de catre Autoritatea Nationala pentru Tineret.

ANEXA Nr. 4 
DREPTURILE cadrelor didactice, ale însotitorilor, ale personalului medico-sanitar si ale personalului angajat permanent, temporar sau detasat în tabere, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement 

Cadrele didactice, personalul însotitor si personalul medico-sanitar, care conduc copiii si tinerii în activitatile prevazute la art. 3 din hotarâre, beneficiaza în mod gratuit de transport, cazare si hrana, în limita drepturilor prevazute pentru copii. Personalul prevazut mai sus beneficiaza de gratuitate, pe durata unei serii de tabara, pentru copiii proprii de vârsta prescolara si scolara.
Personalul administrativ-gospodaresc angajat permanent, temporar sau detasat în centrele de vacanta, satele de vacanta, bazele turistice si de agrement beneficiaza pe perioada de functionare de scutire de la plata de cantina si de la plata cheltuielilor de cazare, în cazul în care este obligat sa locuiasca în unitatea respectiva, si de gratuitate pe durata unei serii pentru copiii proprii de vârsta prescolara si scolara.

Bu, bonusun çıxarılması onun öz qaydaları (şəxsi peşkəş və en este momento cashback) ilə təmin edildiyi təqdirdə mümkündür. necə qeydiyyatdan keçmək Qeyri-standart tək şey oynamaq istəyən oyunçular Fortune Təkəri və ya Monopoliya ilə təmin olunur. pin up az Virtual sikkələr” “balansa avtomatik hesablanır və hər bir işə salınmadan sonra bərpa olunur. pin up Pin-Up 306 Casino-da qeydiyyatdan keçdikdən sonra limitsiz funksionallığa olma qumar oyunlarını oynamaq şansı əldə edilir. rəsmi veb saytın
Sari la conținut